وقتی یکی را دوست دارید، حتی فکر کردن به او باعث شادی و آرامش تان می شود